ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  ติดต่อเรา

  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุขฯ
   

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานทางการเงิน
  รายงานประชุมผู้บริหาร
  รายงานประชุมสภาเทศบาล
  ประกาศจากเทศบาล
  รายงานประชุมประจำเดือน
   
   
   
   
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
 
หน่วยงานราชการ
ค้นหาเว็บตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง [ 14 ธ.ค. 2560 ] .....อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง [ 14 ธ.ค. 2560 ] .....อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง [ 13 ธ.ค. 2560 ] .....อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง [ 13 ธ.ค. 2560 ] .....อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง [ 12 ธ.ค. 2560 ] .....อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง [ 01 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง [ 01 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 04 ต.ค. 2560 ] .....อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 เทศบาลตาบลแม่อาย อาเภอแม่ [ 02 ต.ค. 2560 ] .....อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซอ้ื จัดจ้างในรอบเดอื นกรกฎาคม 2560 [ 11 ก.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซอื้ จัดจ้างในรอบเดอื นมถิ ุนายน 2560 [ 07 ก.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซอ้ื จัดจ้างในรอบเดอื นพฤษภาคม 2560 [ 07 ก.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทไี่ ดร้ ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 22 ส.ค. 2560 ] .....อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 21 ส.ค. 2560 ] .....อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 21 ส.ค. 2560 ] .....อ่านต่อ

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลแม่อาย


ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย

 
แบบสำรวจ
การให้ข้อมูลของเทศบาล.
 

     
   

    

Untitled Document
ดูทั้งหมด


พัฒนาระบบ : แม่อายคอมพิวเตอร์ Power by ทีเอ็นมีเดีย