ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  ติดต่อเรา

  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุขฯ
   

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานทางการเงิน
  รายงานประชุมผู้บริหาร
  รายงานประชุมสภาเทศบาล
  ประกาศจากเทศบาล
  รายงานประชุมประจำเดือน
   
   
   
   
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
 
หน่วยงานราชการ
ค้นหาเว็บ

Hacked by ./RosesDie [ 18 พฤศจิกายน 2560 ] .....อ่านต่อ


Hacked by ./RosesDie [ 08 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง [ 01 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง [ 01 พ.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 เทศบาลตาบลแม่อาย อาเภอแม่ [ 02 ต.ค. 2560 ] .....อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซอ้ื จัดจ้างในรอบเดอื นกรกฎาคม 2560 [ 11 ก.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซอื้ จัดจ้างในรอบเดอื นมถิ ุนายน 2560 [ 07 ก.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซอ้ื จัดจ้างในรอบเดอื นพฤษภาคม 2560 [ 07 ก.ย. 2560 ] .....อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทไี่ ดร้ ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 22 ส.ค. 2560 ] .....อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 21 ส.ค. 2560 ] .....อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 21 ส.ค. 2560 ] .....อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่อาย เรื่อง ผลการยื่นซองใบเสนอราคาในการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุ [ 16 ส.ค. 2560 ] .....อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 04 ส.ค. 2560 ] .....อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 27 ก.ค. 2560 ] .....อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 27 ก.ค. 2560 ] .....อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่อาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดทรุดโทรม เสื่อมสภาพ ไม่ส [ 27 ก.ค. 2560 ] .....อ่านต่อ

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลแม่อาย


ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย

 
แบบสำรวจ
การให้ข้อมูลของเทศบาล.
 

     
 
12 พฤศจิกายน 2560
Hacked by ./RosesDie
 

     
 
   
Hacked by ./RosesDie
Hacked by ./RosesDie ..
 
 
 

     
 
Hacked by ./RosesDie
 
 


   

Untitled Document
ดูทั้งหมด


พัฒนาระบบ : แม่อายคอมพิวเตอร์ Power by ทีเอ็นมีเดีย