พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ (นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์
เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

     เทศบาลตำบลแม่อาย ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลแม่อาย เป็นเทศบาลตำบลแม่อาย เมื่อ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ ๑๗๔ กิโลเมตร ห่างจากตัดจังหวัดเชียงราย ๑๐๗ กิโลเมตร มีภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบ และที่ราบบางส่วนในตำบลแม่อาย จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน และที่ราบบางส่วนในตำบลมะลิกา ๙ หมู่บ้าน มีพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา เป็นที่สำหรับปลูกพืช ข้าวไร่ ส้ม ลิ้นจี่ ต้นยาง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ทำสวน มีประชากรที่อาศัย ทั้งชาวไทยเป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยพื้นเมืองอยู่มากกว่าตำบลอื่น พื้นผลทางเกษตรกรรม มี ข้าว พริก ส้ม ลิ้นจี่ ลำไย ฯลฯ มีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน และ มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ ๑๐,๕๐๐ คน ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลแม่อายเป็นชาวไทยพื้นเมือง และชาวไทยใหญ่  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ อนุสาวรีย์พระนางมะลิกา วัดดงส้มสุก วัดพระธาตุปูแช่ และวัดแม่อายหลวง  โดยพระครูวิธานธรรมโสภณ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอแม่อาย และยังเป็นวัดที่มีความโดดเด่นด้านศิลปะของพี่น้องชาวไทยใหญ่  มีประเพณีที่สำคัญ ๆ เช่น  ประเพณีบวชศีลจาริณีเนกขมะบารมีฯ ทุกปี ประเพณีไหว้พระอุปคุต ประเพณีตักบาตรพระอุปคต ประเพณีปอยเตียนออกหว่า ประเพณีตักบาตรเทโวฯ   ประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัว  ประเพณีสลากภัต ประเพณียี่เป็ง  ประเพณีหล่อเทียนพรรษาา เป็นต้น ทั้งนี้ชาวเทศบาลตำบลแม่อายยังคงสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาไว้ให้คงอยู่สืบไป37003641_1600367516739768_986443435433000960_n.jpg

กลับสู่ด้านบน