พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ (นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์
เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

O18 E–Serviceเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

แบบคำร้องทั่วไป (E-Service) ทต.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

https://forms.gle/uBSdZRdWbFnGLWkP6

จองคิวออนไลน์ (Smart Q)  ทต.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

https://forms.gle/ibattqAGzqxUr5Fm6

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ ของ ทต. แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566

https://forms.gle/box4ZXn6mNKPg7Ka8 

แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ทต.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

https://forms.gle/mqnXy4znztjq84pt8

แบบฟอร์มช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

https://forms.gle/V5pirwrkgDtjN7mk7

กลับสู่ด้านบน