พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ (นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์
เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

แผนอัตรากำลัง 3 ปีเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

    - บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง 

    - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561

    - บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง

    - ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

     - บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง

     - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ)

     - บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง

     - ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565

     - บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง

     - ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565

กลับสู่ด้านบน