พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ (นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์
เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2561

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก ในวันที่ 2 มีนาคม 2561

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สอง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ในวันที่  9 สิงหาคม 2561

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ในวันที่  9 สิงหาคม 2561

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สี่ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ปี 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยแรก ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่หนึ่ง ในวันที่ 4 เมษายน 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สอง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ปี 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16  มกราคม  2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยแรก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 มีนาคม 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สอง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สาม ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สี่ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ปี 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1ในวันที่  8  มกราคม  2564  

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายครั้งแรก ในวันที่  7  พฤษภาคม  2564  

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่สี่ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ปี2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยแรก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่สอง วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ปี2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยแรก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 20 เมษายน 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

กลับสู่ด้านบน