พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ (นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์
เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ข้อมูลคู่มือประชาชนเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 1. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์                                               
 2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                          
 3. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 4. แบบฟอร์อมอื่นๆ
 1. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด                                              
 3. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                 
 4. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             
 5. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ       
 6. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป        
 7. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล         
 8. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ      
 9. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป            
 10. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล     
 11. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด                                             
 12. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร                                    
 13. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                
 14. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ           
 15. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ      
 16. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป       
 17. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล            
 18. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ    
 19. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป     
 20. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล               
 21. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร    
 22. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 
 23. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา     
 24. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า             
 25. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา                    
 26. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า                
 27. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่                                              
 28. การรับชำระภาษีป้าย                                            
 29. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                       
 30. การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
 31. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่1:ขั้นตอนออกคำสั่งรับทำคำขอรับใบอนุญาต)                               
 32. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่2:ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
 33. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่1:ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)                        
 34. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่2:ขั้นตอนออกใบอนุญาต)              
 35. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน             
 36. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน          
 37. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ       
 38. การแจ้งถมดิน                                                         
 39. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ                           
 40. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน              
 41. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33           
 42. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22                   
 43. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ                          
 44. การแจ้งขุดดิน                                                    
 45. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ                           
 46. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21                          
 47. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร                                   
 48. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21                          
 49. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน                                               
 50. การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32   
 51. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร     
กลับสู่ด้านบน