พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์
เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

แนวทางการจัดทำเรื่องการร้องเรียนการทุจริต

    ช่องทางการร้องเรียน 

  1. งานนิติการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย โทร 053-459000 ต่อ 107  หรือสายตรง  081-9503459
  2. ตู้รับเรื่องร้องเรียน
  3. ทางเว็บไซต์ :  https://www.maeai.go.th
  4. ทาง Facebook  : เทศบาลตำบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

      งานนิติการตรวจสอบ → รายงานผู้บังคับบัญชา → วิเคราะห์เนื้อหาการร้องเรียน → สรุปความเห็นผู้บังคับบัญชา 

                                                                                                                                            ↓

                                                                                                                              แจ้งหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง                                                        

                                                                                                                                            ↓  

                                                                                            ดำเนินการทางวินัย/ทางอาญา ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

กลับสู่ด้านบน