พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์
เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

       - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 -2564

       - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 - 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

       - รายงานผล รอบ 6 เดือน ปี 2561

       - รายงานผล รอบ 6 เดือน ปี 2562

       - รายงานผล รอบ 6 เดือน ปี 2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

      - รายงานผล ประจำปี 2561

      - รายงานผล ประจำปี 2562

      - รายงานผล ประจำปี 2563

กลับสู่ด้านบน