พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์
เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

  ภาพกิจกรรม

     การอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรในสังกัด 70242705_612426119286883_2520613553224810496_n.jpg

     การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางการศึกษา

69247994_220733505525548_3865747909618171904_n.jpg

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์

1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

3. การพัฒนาบุคลากร

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  

 เงื่อนไขการลา

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

  

กลับสู่ด้านบน