พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์
เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลสถิติการให้บริการเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลแม่อาย

          สถิติ  กันยายน 2564 - มีนาคม 2565 แผนภูมิ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่อาย

          สถิติ  กันยายน 2564 - มีนาคม 2565   แผนภูมิ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่อาย

         สถิติ  ประจำปีงบประมาณ 2565  แผนภูมิ

 การร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลแม่อาย

        สถิติ  ประจำปีงบประมาณ 2565  แผนภูมิ

กลับสู่ด้านบน