พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

การออกประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถานที่จัดกิจกรรม: เขตเทศบาลตำบลแม่อาย, วันที่จัดกิจกรรม: อังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 629 คน

เทศบาลตำบลแม่อาย ได้จัดโครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2563  เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน  พร้อมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน