พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

เทศบาลตำบลแม่อายจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM2.5

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: อังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 544 คน

 

กิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM2.5
 
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะในห้วงเดือน ม.ค.-เม.ย.ของทุกปี
จะมีสภาพหมอกควันปกคลุมไปทั่ว ทำให้คุณภาพอากาศในห้วงเวลาดังกล่าว อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
รวมไปถึงยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5  ขึ้น ณ บริเวณป่าใกล้เคียงกับ 
ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 30  โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 350 คน 
 
 

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน