พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

เทศบาลตำบลแม่อาย จัดฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2565

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: ศุกร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 79 คน

เทศบาลตำบลแม่อายได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอัตรากำลัง อปพร. อย่างเพียงพอในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และเพื่อเสริมสร้างสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตลอดจนมาตรการและเทคนิควิชาที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อลดความสูญเสียจากเหตุสาธารณภัย โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้จบหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 35 นาย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน