พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ (นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

ทต.แม่อายเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่มีสภาวะยากลำบากในพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถานที่จัดกิจกรรม: เขตเทศบาลตำบลแม่อาย, วันที่จัดกิจกรรม: อังคาร ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 397 คน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.  นางรัตติกาล ศรีอุทธา รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษา ได้เป็นตัวแทนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการมอบทุนการศึกษาจากให้แก่เด็กที่มีสภาวะยากลำบากในพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 วัตถุประสงค์ในการมอบทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็กชาวเขาในพื้นที่สูงที่จัดการศึกษานอกระบบในรูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกอาชีพ จำนวน 21 ทุน เป็นจำนวนเงิน 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)  

ณ กศน. อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน