พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ (นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปี 2566

ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 142 คน
ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปีงบประมาณ 2566
** ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่อาย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
ความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
#ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยสามารถตอบได้ 2 ช่องทาง คือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ww816l หรือ สแกน QR code ด้านล่างนี้
#เทศบาลตำบลแม่อาย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
PR-EIT copy.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กลับสู่ด้านบน