พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค 3 โรค โรคไข้เลือดออก ฯลฯ

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: ศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 953 คน

เทศบาลตำบลแม่อาย ออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ระบาดในช่วงฤดูฝน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ส่วนแยก 1 (เจ้าแม่มะลิกา , ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 30 , ร.ร.บ้านดอนชัย , ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 12 , ร.ร.บ้านสันป่าเหียว และ บ้านดอนชัยใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อาย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน