พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ (นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

การประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: พฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 124 คน
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา ร่วมประชาคมรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงโครงสร้างฝาย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย ,ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา และกลุ่มชาวนาผู้ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมการประชาคมรับฟังความคิดเห็น เพื่อเทศบาลฯจะได้นำข้อสรุป/มติ เข้าในที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน