พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ (นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

รณรงค์กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ่ปา และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: อังคาร ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 66 คน

วันที่ 22 มีนาคม 2565  เทศบาลตำบลแม่อาย ร่วมกับ สมาชิกอปพร. ในสังกัดร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยการเดินรณรงค์กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยแจกแผ่นพับเกี่ยวกับภัยของ ฝุ่น PM 2.5 , มอบหน้ากากอนามัย และร่วมจัดเก็บขยะสองฝั่งถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ตั้งแต่ หน้าเทศบาลตำบลแม่อาย ถึง หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน