พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่อาย

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้ ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 677 คน

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่อาย

นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลแม่อาย โดยมี
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฝึกอบรม
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย

ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่อาย รุ่นที่ ๑ นี้ มีจำนวนจิตอาสาทั้งหมด ๕๘ คน เข้าร่วมฝึกอบรมในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๔

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน