พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

กิจกรรมรณรงค์/ป้องกันโรคไวรัสโควิด-๑๙ และโรคไข้เลือดออก

สถานที่จัดกิจกรรม: ตำบลแม่อาย , ตำบลมะลิกา, วันที่จัดกิจกรรม: อาทิตย์ ที่ 3 พ.ค. พ.ศ.2563 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 708 คน

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย และคณะ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการทำงานเชิงรุก โดยร่วมกันรณรงค์ ค้นหา ติดตาม ป้องกัน เฝ้าระวัง พร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙ ) และโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่อาย (ตำบลแม่อาย , ตำบลมะลิกา) 

#ขอขอบคุณ อสม. , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , ชรบ. และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่อายทุกท่านค่ะ

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน