พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ที่นี้แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 221 คน

ประกาศเทศบาลตำบลแม่อาย  เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศเทศบาลตำบลแม่อาย  เรื่อง  กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลแม่อาย

ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลตำบลแม่อาย

 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จำนวน 7 โครงการ

 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต จำนวน 2 มาตรการ 7 โครงการ

 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จำนวน 1 มตรการ 1 กิจกรรม 6 โครงการ

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกรในการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 กิจกรรม 6 โครงการ

1-2560.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กลับสู่ด้านบน