พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

เทศบาลตำบลแม่อายออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓

สถานที่จัดกิจกรรม: ตำบลแม่อาย , ตำบลมะลิกา, วันที่จัดกิจกรรม: จันทร์ ที่ 25 พ.ค. พ.ศ.2563 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 560 คน

เทศบาลตำบลแม่อายออกหน่วยพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ 

"สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"    ตำบลแม่อาย และ ตำบลมะลิกา  รวมทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 - 8 มิถุนายน 2563 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน