พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 635 คน

1.2562 ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยแรก

2.2562 ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ. 2562 และสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 สมัยแรก

3.2562 ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สอ

4.2562 ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม

5.2562 ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สี่

1.2563 ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยแรก

2.2563 ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ. 2563 และสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก

3.2563 ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สอง

4.2563 ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สาม

ประกาศอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน