พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ (นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการติดต่อเทศบาลตำบลแม่อาย

เทศบาลตำบลแม่อาย
เลขที่ 459 ม.4 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
โทรศัพท์: 0-5345-9000, แฟกซ์: 0-5345-9255, Email: contact@maeai.go.th

เบอร์ติดต่อภายใน

โอเปอเรเตอร์
ต่อ 101
นายกเทศมนตรี
ต่อ 103
รองนายกเทศมนตรี
ต่อ 105
รองปลัดเทศบาล
ต่อ 106
สำนักปลัดเทศบาล
ต่อ 107
ผู้อำนวยการกองคลัง
ต่อ 108
กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน
ต่อ 109
กองสาธารณสุข / กองการศึกษา
ต่อ 110
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ต่อ 111
ผู้อำนวยการกองการช่าง
ต่อ 112
กองช่าง
ต่อ 113
ห้องปลัดเทศบาล
ต่อ 117

แผนที่

กลับสู่ด้านบน