พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ (นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล


      เทศบาลตำบลแม่อาย ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลแม่อาย


บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน

      พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลแม่อาย หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเทศบาลตำบลแม่อายที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของราชการ รวมถึงการกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตนให้ทราบ และให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ


ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 1. ติดต่อ:
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
  อีเมล์:
  โทรศัพท์:
  0-5345-9000 ต่อ 103
 2. งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ 0-5345-9000 ต่อ 107
 3. กรณีเหตุแห่งการร้องเรียนเกิดจากนายกเทศมนตรี สามารถร้องเรียนผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้
  • ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลแม่อาย
  • ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลแม่อาย
  • คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
กลับสู่ด้านบน