พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

แบบสอบถามความคิดเห็น

หัวข้อแบบสอบถาม ผลสำรวจแบบสอบถาม วันที่ลงเว็บไซต์
แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการการรับชำระภาษีท้องถิ่น ผลสำรวจ 12 ต.ค. 2562
แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการงานด้านช่าง การก่อสร้าง ไฟฟ้า ผลสำรวจ 12 ต.ค. 2562
แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการงานบริการเบี้ยยังชีพ ผลสำรวจ 12 ต.ค. 2562
แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการงานบริการทางทะเบียนราษฎร ผลสำรวจ 12 ต.ค. 2562
แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการงานบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลสำรวจ 12 ต.ค. 2562
แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลสำรวจ 12 ต.ค. 2562
แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) ผลสำรวจ 12 ต.ค. 2562
แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการงานด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ผลสำรวจ 12 ต.ค. 2562
กลับสู่ด้านบน