พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

จัดหารือการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า(COVID-๑๙)

สถานที่จัดกิจกรรม: ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่อาย, วันที่จัดกิจกรรม: อังคาร ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 279 คน

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายส่งสุข มูลเมือง ประธานเปิด ประชุม ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน(ตำบลแม่อาย,ตำบลมะลิกา) , ประธาน อสม. ตำบลแม่อาย,ตำบลมะลิกา) ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี( ตำบลแม่อาย,ตำบลมะลิกา) , ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน/เจ้าหน้าที่(กองสาธารณสุข)เทศบาลตำบลแม่อาย เพื่อหารือการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า(COVID-๑๙) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่อาย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน